ARTIKELEN DES GELOOFS

 

De artikelen des geloofs zijn een onderdeel van de (wettelijk vereiste) statuten van een kerkorganisatie, waarin detail alle zaken mbt de dagelijkse gang van zaken in de gemeente moet worden beschreven.

De statuten van de kerkorganisatie zijn uitsluitend bedoeld om Christenen, die lid willen worden van onze gemeente, volledig in te lichten over alle zaken van onze gemeente, reden waarom we dit niet publiceren op de website.

In Artikel 4 van de statuten van de kerkorganisatie worden de Artikelen des Geloofs beschreven, waarin duidelijk wordt gemaakt wat wij geloven en wat onze geestelijke basis is voor ons Christelijk geloof, reden waarom wij dit wel publiceren op de website: Kunnen mensen van te voren bepalen; ik wil WEL of NIET naar die gemeente.

 

WAAR KOMEN DE BAPTISTEN VANDAAN?

 

Ik maakte jaren geleden eens een grapje: Koop een brandstapel en je krijgt er twee Baptisten bij cadeau.

Ik maakte dat grapje in een Baptisten gemeente in Nederland, maar deze Baptisten hadden geen enkel idee waar ik op doelde.

De meeste Baptisten & Wederdopers in Nederland hebben geen enkele kennis van hun geestelijke wortels, met als gevolg dat de meesten zichzelf een soort moderne evangelische Christen beschouwen, en dan in hun onwetendheid in een geestelijke sector terecht komen waarin de wereld binnen gedrongen is en waar dus Baptisten duidelijk hun Bijbelse reserveringen zouden moeten hebben. Dit is de reden geweest dat toen men mij vroeg om een nieuwe Baptisten gemeente op te zetten, ik verplicht stelde dat alle geinterresseerden eerst deze historische studie met mij deden: Waar komen de Baptisten vandaan?

Als zij zich daarmee geheel konden vereenzelvigen, dan pas konden zij overwegen om lid te worden van de nieuwe Baptisten gemeente. Mijn zoon heeft 6 jaar in Amerika werktuigbouw gestudeerd aan een Baptist College & University; hij erkende dat mijn geschiedenis hem grotendeels onbekend was…………………

Dus niet alleen in Nederland, maar ook in de USA, zijn de Baptisten onbekend met hun wortels!

 

 

BIJBELS WERELDBEELD:

 

Iedereen groeit op met een wereldvisie: je cultuur en je schoolopleiding zorgen ervoor dat je basis structuur van je denken op een bepaalde manier functioneert. Je bent daar doorgaans niets van bewust, iedereen denkt het zelfde, totdat je met buitenlanders wordt geconfronteerd, en met buitenlanders bedoel ik geen Belgen en Duitsers, ook geen Engelsen, Fransen of zelfs geen Amerikanen en Canadezen.

Neen, Afrikanen en Aziaten, en die denken heel anders maar zijn daar niets minder door.

Nu kom je op latere leeftijd tot bekering en je gaat Bijbelse principes toepassen in je leven en wordt dan geconfronteerd in je eigen cultuur dat jouw nieuwe denkwijze tegen de massa in gaat, omdat wij allen op onze (ook Christelijke en door overheid gesubsidieerde) scholen, wel een atheistisch wereldbeeld hebben meegekregen…….

1Kor.2:14/16; Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.

Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.

Reden genoeg om eens duidelijk op papier te stellen:

WAT IS DAN DE ZIN(=DENKWIJZE) VAN CHRISTUS?

 

GOEDKOOP EN GEMAKKELIJK CHRISTENDOM:

 

Ik ben groot gebracht in een Christelijke gezin, daarna 10 jaar Christelijk onderwijs gehad, maar in mijn pubertijd mij er persoonlijk tegen afgezet: tegen de Christelijke godsdienst, niet zozeer tegen God want die kende ik toen niet.

Later op volwassen leeftijd, had ik een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus, die mij kwalijk nam dat ik Hem nog nooit had bedankt voor het feit dat Hij vrijwillig voor mijn zonden was gestorven en voor mijn rechtvaardiging was opgestaan uit de dood. Na mijn zonde-belijdenis, en wedergeboorte, dacht ik de eerste week de hemel op aarde te mogen gaan ervaren.

Joh.3:5; Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

Niets was anders waar, na die eerste week! Waarom ben ik altijd de gebeten hond?, was mijn klacht aan God.

Ik was wedergeboren en zag het Koninkrijk van God en wilde er ingaan, maar er was tegenstand van iedereen en overal!

Hand.14:22; Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.

De apostel Paulus waarschuwde de Christenen uit de 1e eeuw, dat deze reis naar het Koninkrijk geen snoepreisje zou worden.

2Tim.3:12; En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.

Aan het einde van zijn leven waarschuwde Paulus de jonge Timoteus, dat als je Bijbelse principes gaat toepassen in je dagelijks leven, dan vraag je om vervolgd te worden: de wereld is daar tegen, omdat het grotendeels politiek niet-correct is!

 

Fox's Book of Martyrs is een geschiedenis van de gemeente van Jezus Christus, waarin o.a. wordt beschreven dat het Nederlandse woord 'getuigen' de vertaling is van het Griekse [martyr]; wat weer de basis is voor ons Nederlandse woord 'martelaar'. De meeste Christenen kunnen niet eens getuigen, omdat de wedergeboorte hun alleen theoristisch bekend is, de weinige wedergeborenen in het welvarende Westen, willen best wel getuigen met een marathon, maar zeker geen martelaar worden. Daarom rennen de krachten der duisternis het voormalige Bolwerk van het Christendom binnen.

Lees maar eens wat een Bijbels getuigenis werkelijk inhoudt!